Navolgend privacybeleid is van toepassing op de website www.holidaysitting.be  en my.holidaysitting.be en heeft betrekking op de verwerking door Mpact vzw en Mpact asbl van persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Dit privacybeleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR-wetgeving). In dit privacybeleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de website geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten op grond van de privacywetgeving gebruik kan maken.

De gegevens die de gebruiker op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving. 

 

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De website wordt beheerd door Mpact en de verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens is Mpact vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Maria Hendrikaplein 65B. De contactgegevens zijn te vinden op www.mpact.be/contact en in de disclaimer.

Aan Mpact asbl met maatschappelijke zetel te Theresianenstraat 7a, 1000 Brussel wordt toegang verleend tot de gegevens bekomen via de website gezien de webtoepassing eveneens door deze vereniging wordt gebruikt.

Mpact vzw kan daarenboven gebruik maken van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Mpact vzw, Mpact asbl en voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier niet onder. 

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De publieke website www.holidaysitting.be wordt gehost bij Combell (https://combell.com/); persoonsgegevens worden evenwel verwerkt op my.holidaysitting.be, en deze wordt door Mpact  gehost op eigen servers.

Voor online betalingen werkt Mpact met Stripe (https://stripe.com/), bij de betaling wordt het e-mailadres van de gebruiker overgemaakt, zodat deze automatisch een ontvangstbewijs van de betaling toegestuurd kan krijgen

2. AARD VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Bezoekers kunnen zich via my.holidaysitting.be registreren om op zoek te gaan naar woningoppassers of oppasvragers en vervolgens onderling af te spreken. Mpact registreert en verwerkt de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt, wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op voornoemde website en van de diensten die via deze website wordt aangeboden. De door Mpact geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen: naam en voornaam, aanspreking, woonplaats en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. 

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Uitwisseling van gegevens met kandidaat woningoppassers of oppasvragers.
  • Naam en voornaam: de achternaam wordt gemaskeerd als 1e letter + punt bij eerste contact
  • Geslacht en leeftijd geven minimale info over de mogelijke oppasser of oppasvrager.
  • Het e-mailadres wordt nooit gecommuniceerd met anderen, maar wordt gebruikt voor een intern berichtensysteem, en reset van het wachtwoord.
  • Het telefoonnummer kan gebruikt worden voor last-minute contacten, indien er vooraf ook contact geweest is via andere weg (bericht of afspraak).
  • De woonplaats wordt niet gecommuniceerd met andere oppassers of oppasvragers, maar dient enkel voor statistische verwerking.
 • De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om de gebruiker via een elektronische nieuwsbrief te informeren over gedeelde vakanties of andere Mpact-diensten- en projecten, maar enkel indien deze hier expliciete toestemming voor geeft. 

(Nieuw voorstel over doel van verwerking)

 • Uitwisseling van gegevens met kandidaat woningoppassers of oppasvragers, zowel in BE als NL (holidaysitting.be en holidaysitting.nl).
  • Naam en voornaam. Voor niet-leden is enkel de voornaam zichtbaar.
  • Het e-mailadres wordt nooit gecommuniceerd met anderen, maar wordt gebruikt voor een intern berichtensysteem, en reset van het wachtwoord.
  • Het telefoonnummer (vast of mobiel) kan gebruikt worden voor last-minute contacten. De gebruiker beslist zelf of dit nummer zichtbaar is voor andere leden.
  • Het oppasadres wordt gecommuniceerd met oppassers. Ook het adres van de oppasser wordt gecommuniceerd met de oppasvrager, om extra vertrouwen te schenken. De oppasser zal ten slotte in zijn/haar woonst verblijven.

Een zoekertje op my.holidaysitting.be kan zowel door de oppasvrager als door de oppasser worden geplaatst. De maximale duur is 18 maanden, elke advertentie wordt door het lid zelf gepubliceerd, met expliciet vermelding van start en einddatum.

Persoonsgegevens worden gedurende – vijf (5) jaar bijgehouden, omwille van het gebruiksgemak van een persoon die zich opnieuw wil aanmelden. Na 5 jaar inactiviteit worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd en blijft dit enkel nog behouden voor statistische informatie.

Wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal Mpact deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast kan Mpact via website logs anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website(s) langs waar de abonnee naar de Mpact-website gekomen is, of de link waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Mpact-website(s) permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Deze website logs worden door Mpact maximaal 6 maanden bewaard. De surfgegevens worden hierna verwijderd maar kunnen tot dan wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de website strafbare feiten zijn gepleegd.

3. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door Mpact beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van Mpact vzw en Mpact asbl die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. 

 

4. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Ook kan de gebruiker zich kosteloos verzetten tegen het verstrekken van diens persoonsgegevens aan derden, het combineren van diens persoonsgegevens tot een profiel, of het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Daarnaast beschikt de gebruiker over het  recht om de schrapping of verwijdering van diens persoonsgegevens te vragen wanneer er geen dwingende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan of wanneer de abonnee bezwaar heeft tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen om deze verwerking te rechtvaardigen.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) verstrekt wordt, kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mpact vzw, Koningin Maria Hendrikaplein 65B te 9000 Gent, info@Mpact.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of kan de gebruiker vragen de gegevens te wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Als Mpact niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens de gebruiker verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Mpact de gebruiker vragen om het verzoek (nader) te specificeren.

De gebruiker heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid hetgeen hem in de gelegenheid brengt om persoonlijke gegevens aan Mpact verleend, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor eigen doeleinden over verschillende diensten heen.

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om de gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Mpact , kan de gebruiker – indien hij/zij dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen – dit melden aan Mpact. Ook zal in elke informatiemail en elektronische nieuwsbrief die Mpact toestuurt, een link worden geplaatst om zich van nieuwsbrieven e.d. te kunnen uitschrijven. Mpact kan tot twee (2) jaar na het laatste gebruik van de dienst de gebruiker informeren via nieuwsbrieven.

Bovendien kan de gebruiker steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien deze meent dat Mpact de rechten niet naleeft: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: contact@apd-gba.be).

 

5. HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Cookies zijn bestandjes waarin bepaalde gegevens van een bezoeker van een website worden opgeslagen. Deze zijn gekoppeld aan de browser die je gebruikt.

Voor de website www.holidaysitting.be en my.holidaysitting.be worden slechts enkele cookies gebruikt. Die gelden meteen voor elk subdomein van de website voor het gebruik van alle niet-noodzakelijke cookies wordt expliciete toestemming gevraagd aan de bezoekers van de website.

Algemeen kunnen cookies ingedeeld worden naar duur, herkomst en doel.

Duur

 • Session cookies — Deze cookies zijn tijdelijk en verlopen zodra je je browser sluit (of zodra je sessie eindigt).
 • Permanente cookies — Deze categorie omvat alle cookies die op je harde schijf blijven totdat je ze zelf wist of je browser deze wist, afhankelijk van de vervaldatum van de cookie.

Herkomst

 • First-party cookies — Zoals de naam al aangeeft, worden first-party cookies rechtstreeks op je apparaat geplaatst door de website die je bezoekt.
 • Cookies van derden — Dit zijn de cookies die op je apparaat worden geplaatst, niet door de website die je bezoekt, maar door een derde partij, zoals een adverteerder of een analysesysteem.

Doel

 • Noodzakelijke cookies — Zonder deze kan de site niet werken, daarom kunnen ze niet geweigerd worden door de gebruiker.
 • Voorkeurscookies (“functionele cookies”) — Deze cookies laten toe om je eigen voorkeuren op te slaan. Het gaat hier om voorkeuren als niet-ingelogde gebruiker.
 • Statistische cookies — .Deze cookies worden ook wel ‘prestatiecookies’ genoemd en verzamelen informatie over hoe je een website gebruikt, zoals welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt. Geen van deze informatie kan worden gebruikt om je te identificeren. Het is allemaal geaggregeerd en daarom geanonimiseerd. Hun enige doel is om de functies van de website te verbeteren.
 • Marketing cookies — Deze cookies houden je online activiteiten bij om adverteerders te helpen relevantere advertenties te leveren of om te beperken hoe vaak je een advertentie ziet. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn permanente cookies en bijna altijd van derde partij. Carpool.be maakt géén gebruik van marketing cookies.

 

Cookies op www.holidaysitting.be en my.holidaysitting.be:

 • Noodzakelijke cookies (first-party, door holidaysitting.be)
Naam Doel Duur
holidaysitting_session Sessie bezoeker, gecombineerd met XSRF-TOKEN Sessie
XSRF-TOKEN security, bescherming tegen cross-site request forgery (CSRF) attacks Sessie
Holidaysitting_id Aanmelden als gebruiker Sessie
 • Voorkeurscookies (first-party, door holidaysitting.be)
Naam Doel Duur
cmplz_consent_status Cmplz is nodig om de cookiebanner te kunnen laten werken.  1 jaar
cmplz_policy_id Cmplz is nodig om de cookiebanner te kunnen laten werken.  1 jaar
cmplz_functional Voorkeuren opslaan m.b.t. cookies 1 jaar
cmplz_preferences Voorkeuren opslaan m.b.t. cookies 1 jaar
cmplz_statistics Voorkeuren opslaan m.b.t. cookies 1 jaar
cmplz_statistics-anonymous Voorkeuren opslaan m.b.t. cookies 1 jaar
cmplz_marketing Voorkeuren opslaan m.b.t. cookies 1 jaar
 • Statistische cookies (first-party, website statistieken door Google Analytics)
Naam Doel Duur
_ga Wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 1 jaar
_ga_GBRJNL4CN2 Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden. 1 jaar

Www.holidaysitting.be plaatst deze cookies voor Google Analytics zelf, via een script van Google op de website. Google Analytics gebruikt vooral first-party cookies, omdat cookies door derden vaak geblokkeerd worden door een browser. Www.holidaysitting.be maakt echter géén gebruik van “marketing cookies”. Deze laatste zijn cookies door derden (DoubleClick cookies). Je zal op een andere website nooit plots een advertentie te zien krijgen voor www.holidaysitting.be omdat je onze website hebt bezocht.

Je kan je voorkeuren m.b.t. cookies op elk moment wijzigen, door op het icoon links onderaan de website te klikken.

 

6. MAILCHIMP

Mpact maakt voor nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd mits expliciet akkoord van de gebruiker.

 

7. WIJZIGING PRIVACYBELEID

Mpact mag de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde wijzigen, zolang dit conform is aan de gangbare Europese en nationale wetgeving.

De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van de website en/of via e-mail en zal zeven (7) dagen na de aankondiging in werking treden.

Mpact.be behoudt zich ook het recht om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging